Team Piloti


Antonio Gomez Rosado

Italy

FRPOWER BATTERY

OXY HELICOPTER


Mirko Gabriele Menna 

Italy

FRPOWER BATTERY

FRPOWER SERVO

SAB HELICOPTER

Mauro Azzalin 

Italy

FRPOWER BATTERY

SAB HELICOPTER


Andrea Rossetti

Italy

FRPOWER BATTERY

OXY HELICOPTER

Andrea Brambilla

Italy

FRPOWER BATTERY

FRPOWER MOTOR

OXY HELICOPTER

XL POWER HELICOPTER


Gian Marco  Chinaglia

Italy

FRPOWER BATTERY

FRPOWER MOTOR

FRPOWER SERVO

OXY HELICOPTER


Fabrizio Russo

Italy

FRPOWER BATTERY

FRPOWER MOTOR

FRPOWER SERVO

OXY HELICOPTER

Pio Bozzelli

Italy

FRPOWER BATTERY

OXY HELICOPTER